Tuma2016

From emcawiki
Jump to: navigation, search
Tuma2016
BibType ARTICLE
Key Tuma2016
Author(s) Frantisek Tuma
Title Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty
Editor(s)
Tag(s) EMCA, Classroom interactions, Intersubjectivity, Conversation Analysis
Publisher
Year 2016
Language Czech
City
Month
Journal Pedagogická orientace
Volume 26
Number 3
Pages 415-441
URL Link
DOI 10.5817/PedOr2016-3-415
ISBN
Organization
Institution
School
Type
Edition
Series
Howpublished
Book title
Chapter

Download BibTex

Abstract

Cílem předkládané metodologické studie je pojednat o etnometodologické konverzační analýze jako o metodě uplatnitelné ve výzkumu interakce ve třídě. Studie nastiňuje stav teoretické a metodologické reflexe v této oblasti pedagogického výzkumu (část 1), vymezuje pozici konverzační analýzy a pojednává o intersubjektivitě v interakci, k jejímuž hlubšímu pochopení může konverzační analýza přispět (část 2). Studie dále pojednává o východiscích konverzační analýzy, ze kterých jsou odvozeny principy a postupy při transkribování a analýze dat (část 3). Tyto principy a postupy jsou na vybraných datových ukázkách názorně ilustrovány, přičemž je pozornost věnována i párovým sekvencím, střídání mluvčích a opravám, které představují oblasti zájmu konverzační analýzy (část 4). V závěru textu je pojednáno o kritice konverzační analýzy a některých vývojových tendencích v konverzačněanalytickém výzkumu. Je vyvozeno, že konverzační analýza umožňuje postihnout lokálně utvářené vzájemné porozumění mezi účastníky v interakci a zároveň zohlednit institucionální (didaktické) aspekty interakce ve třídě.

Notes